La redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns de conformitat amb les determinacions del plec de prescripcions tècniques particulars. Girona.