La redacció del Pla Local d’Habitatge Municipal, segons descripció i condicions descrites al: Plec de prescripcions tècniques elaborat per l’arquitecta municipal i cap del dep. d’Urbanisme, Sra. Elena Pijoan Ferrando i la tècnica municipal d’inclusió, Sra. Goretti Cebrián Bernat.