La redacció del projecte executiu de cinc naus modulars que s’han de construir a la parcel·la 10 del polígon industrial de Felanitx i la direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut, fins a la seva finalització. Mallorca.