La redacció dels Estudis de paisatge urbà (EPU) de les 4 Unitats de Paisatge Urbà: Vallvidrera, les Corts nord, les Corts sud i la Satalia. Barcelona.