L’expedient del POUM va se aprovat inicialment pel Ple de data 25 d’abril de 2018, no havent-se realitzat l’aprovació provisional ni definitiva d’aquest fins a l’actualitat. En el moment del tràmit en el que es troba l’expedient es fa necessari realitzar unes tasques de coordinació respecte de prosseguir la tramitació en relació als treballs externs realitzats, informes sectorials, resposta de les al·legacions presentades, etc. Davant de les tasques pendents per a la formalització dels documents tècnics necessaris per a la finalització de la tramitació de l’expedient del POUM, en les seves fases d’aprovació provisional i definitiva, i atenent a les característiques d’aquests treballs, serà necessari el suport tècnic en la coordinació dels serveis tècnics municipals i d’especialistes per poder finalitzar la seva tramitació i fins a la seva executivitat. És objecte d’aquest contracte la contractació del servei de coordinació tècnica per finalitzar els treballs tècnics de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida per l’equip redactor municipal, fins a l’aprovació definitiva del mateix, així com altres treballs de planejament complementaris als del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida.