L’objecte d’aquest contracte administratiu de serveis, sotmès a regulació harmonitzada, és l’assistència tècnica per a realitzar, en els àmbits, abast i contingut descrits a la clàusula 4a. del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT en endavant), totes les prestacions i treballs necessaris per la redacció de documentació tècnica (diagnosi, projecte i plecs de prescripcions tècniques) i direcció de les intervencions de retirada d’amiant i gestió dels residus amb comunicació i coordinació entre als agents implicats en els 115 edificis residencials del municipi de Badia del Vallès.