L’objecte d’aquest contracte és la redacció de projecte bàsic i d’execució, i direcció de les obres de construcció d’uns vestidors en el camp de futbol, del municipi de Begur. Comprendrà els següents treballs: • Redacció d’un projecte bàsic i d’execució amb els continguts establerts en l’Annex I de la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006) i els indicats en el plec de prescripcions tècniques . • Direcció facultativa d’obra. • Elaboració del Llibre de l’Edifici.