L’objecte d’aquest contracte és la redacció del projecte bàsic i d’execució, així com la direcció de les obres, per a la millora d’accessibilitat al nucli antic de Begur i construcció d’un ascensor a l’aparcament públic del Sot d’en Ferrer. Comprendrà els següents treballs: •Redacció d’un projecte bàsic i d’execució amb els continguts establerts en l’Annex I de la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006) i els indicats en el plec de prescripcions tècniques . •Direcció facultativa d’obra. •Elaboració del Llibre de l’Edifici.