L’objecte d’aquest procediment és l’establiment de les condicions que regiran la contractació de la coordinació de seguretat i salut de l’obra de millora energètica de Mas Bertran I. Per tant les finalitats de la licitació són: 1- Seleccionar l’empresa adjudicatària del contracte de serveis de la coordinació de seguretat i salut de l’obra. 2- Fixar les condicions generals que regiran l’execució del contracte objecte de la licitació. En el cas concret que ens ocupa, el contracte de prestació de serveis de coordinació de seguretat i salut tindrà caràcter complementari respecte del contracte per a l’efectiva execució de les obres que és objecte de licitació per part de Reus Desenvolupament Econòmic SA, amb codi d’expedient 2/2024. D’acord amb el que estableix l’article 29.7 de la LCSP “S’ha d’entendre per contractes complementaris aquells que tenen una relació de dependència respecte d’ un altre, el principal, i l’ objecte del qual es consideri necessari per a la correcta realització de la prestació o prestacions a les quals es refereixi l’ esmentat contracte principal». La naturalesa complementària del contracte produeix efectes tant pel que fa a la seva preparació, adjudicació, formalització, com pel que fa a la seva durada, execució, efectes i resolució, d’acord amb el que estableix l’article 313.1.c) de la LCSP, de manera que la seva execució resta condicionada al desenvolupament de les obres de millora energètica de l’edifici d’habitatges Mas Bertran I (Exp. 2/2024), i per tant la suspensió del procediment de licitació en qualsevol de les seves fases, o de l’execució del contracte principal, implicarà automàticament la suspensió del procediment de licitació o en el seu cas, de l’execució del contracte de coordinació de seguretat i salut.