L’objecte de la licitació és el concurs de projectes restringit (Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura), amb posterior contractació del servei de redacció de projectes i direcció d’obres, amb el guanyador/a del concurs, mitjançant procediment negociat sense publicitat. El contracte de serveis a adjudicar inclourà la redacció del projecte bàsic i executiu (endavant PBE) així com l’estudi de seguretat i salut vinculat (endavant ESS), i la direcció de les obres (endavant DO). Tot per una futura licitació i execució de les corresponents obres. L’àmbit d’actuació serà tot el conjunt edificat actual (inclòs el teatre Bravium) i si fos plantejable per necessitats del projecte l’entorn de carrer immediat. El detall de les actuacions objecte d’adjudicació, mitjançant el contracte de serveis, és el següent: 1. Coneixement de l’edifici i del conjunt, presa de dades, estudi de patologies i perfeccionament dels plànols d’estat actual que s’adjunten a les bases del concurs. 2. Col·laboració, en el procés de redacció del projecte, amb la persona o equip de persones (departament/s) que designi l’Ajuntament en l’afinament del programa funcional. 3. Redacció del projecte arquitectònic bàsic de l’edifici d’acord amb el programa funcional elaborat per l’Ajuntament. 4. Redacció del projecte arquitectònic, bàsic i executiu, de rehabilitació i ampliació de l’edifici d’acord amb el programa funcional orientatiu i d’altres condicionaments que s’adjunten al plec de prescripcions tècniques adjunt a aquest informe. 5. Redacció dels documents tècnics que s’escaiguin per a l’obtenció dels informes de validació. 6. Redacció del corresponent ESS. 7. Redacció del corresponent programa de CQ. 8. Elaboració de la corresponent certificació energètica. 9. Manual d’ús i manteniment de l’edifici. 10. Totes les altres actuacions de tipus tècnic facultatiu que puguin ser necessàries en el procés de redacció del projecte per a la seva aprovació i licitació. 11. Direcció de les obres vinculades