L’objecte de la present contractació és el servei de redacció de projecte i direcció d’obres i coordinació de la seguretat i salut per l’execució de les inversions en via pública de l’actuació de “Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, des del centre històric”. (Veure clàusula 1 del PCAP).