L’objecte del contracte al que es refereix el present plec és el servei de (caràcter intel·lectual) “ Redacció de projectes constructius i estudis pel sanejament i depuració d’Osona”