L’objecte del contracte al que es refereix el present plec és el servei de (caràcter intel·lectual) “Redacció de projectes constructius i estudis pel sanejament i depuració de Muntanyola i Sant Bartomeu del Grau” d’acord amb les prescripcions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars.