L’objecte del contracte comprèn la redacció del Projecte executiu de la rehabilitació integral d’un edifici existent, Fase 2 (antiga escola Carles Faust) per a destinar-lo a Centre de Formació, incloses les instal·lacions i documentació per a la legalització de l’activitat, així com la posterior direcció de l’execució de les obres, certifiació energètica i coordinació de seguretat i salut. S’exclou la rehabilitació de la coberta. El projecte executiu desenvoluparà el projecte bàsic de rehabilitació funcional, tècnica i arquitectònica i el projecte bàsic de rehabilitació d’instal·lacions. S’exclourà el reforç estructural i la rehabilitació de la coberta, objecte de projectes executius específics, que s’han elaborat prèviament per raons de seguretat i urgència.