L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei d’assessorament tècnic en matèria d’urbanisme i gestió d’obres, en els termes i condicions definits en aquest plec.