L’objecte del contracte consistirà en la prestació d’un servei d’assessorament jurídic-urbanístic especialitzat per donar compliment a la sentència dictada en data 4 de novembre de 2022 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara la nul·litat de la modificació del projecte de reparcel·lació del PERI Santa Coloma Vella II. Aquest assessorament comprèn l’execució en dos fases especificades al punt B del QR. Complementàriament l’objecte del contracte consisteix també en afavorir mesures de contractació social.