L’objecte del contracte és el servei de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pals (POUM) d’acord amb les condicions que s’estableixin en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.