L’objecte del contracte és la contractació del servei de redacció de 10 projectes bàsics i executius de rehabilitació per a cadascun dels següents blocs d’habitatges plurifamiliars del Barri Fortuny de Reus: – Avinguda Salou, 61 – Avinguda Salou, 63 – Glorieta Galícia, 3 – Glorieta Galícia, 14 – Carrer Extremadura, 6 – Carrer València, 1 – Passatge Quer, 27 – Avinguda Salou, 69 – Carrer Astúries, 1 – Glorieta Canàries, 10 El contracte haurà de satisfer la redacció dels documents tècnics descrits al plec de prescripcions tècniques particulars. Les característiques del servei, estan definides al Plec de prescripcions tècniques particulars.