L’objecte del contracte és la contractació del Servei de redacció del projecte bàsic i executiu, i direcció d’obra, de les obres de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics. Les accions que s’han de dur a terme es centren en naturalitzar els entorns escolars de la ciutat de Reus. S’intervindrà en les següents quatre escoles públiques de primària distribuïdes per tot el municipi, escollides mitjançant l’anàlisi de paràmetres de la ciutat: – Escola Pompeu Fabra – Escola General Prim – Escola Teresa Miquel – Escola Marià Fortuny Primerament, caldrà redactar un estudi previ, un anàlisi global dels diferents entorns escolars en el seu context. A partir d’aquí caldrà definir una proposta global d’actuació de cada entorn escolar i definir l’abast de les actuacions. Un cop concretades les propostes, caldrà redactar els projectes bàsics i executius corresponents a cadascuna de les escoles. Durant la fase d’obra, es duran a terme les direccions corresponents, així com la Coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat.