L’objecte del contracte és la contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL UBICAT AL CARRER MONTURIOL 20 PER A CANVI D’ÚS A ALLOTJAMENTS DOTACIONALS, de conformitat amb el PPT i l’annex “Dictamen constructiu i estudi previ pel canvi d’ús de l’edifici de Monturiol 20 a habitatge protegit”, que ha de servir de base per la redacció de l’esmentat projecte executiu. Complementàriament la finalitat del contracte és la promoció del medi ambient.