L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses al “Projecte d’execució d’una intervenció de conservació i restauració dels paraments del Pont de França del Vendrell” que es constitueix en Plec tècnic d’aquesta licitació, així com dels serveis de Direcció facultativa i de Coordinació de seguretat i salut en el treball corresponents a les mateixes obres. Per tant, es tracta d’un contracte mixt d’obra i serveis on la prestació principal la constitueixen els treballs de conservació restauració de la superfície envoltant del Pont, exceptuant la pavimentació del ferm transitable, recentment renovada. La intervenció cerca la posada en valor aquesta obra històrica d’enginyeria civil a partir dels seus trets culturals (històrics, tècnics, ambientals, etc.) i la millora de la seva llegibilitat. Les obres i els serveis a contractar tenen per objecte la materialització del contingut del Projecte, redactat per l’arquitecta Maria Almirall i Ferrerons, incorporada al COAC amb el número 34856/2, i el conservador-restaurador de béns culturals Pau Arroyo i Casals, de l’empresa LESENA, Servei integral al Patrimoni, S.L.U., incorporat al COLBACAT amb el número 1821. Objecte de l’obra: Amb la seva execució es pretén la conservació i restauració de la superfície dels paraments del Pont de França , concretament, la realització de tractaments específics que incideixin en l’estat de conservació dels seus materials constituents per tal de recuperar el seu aspecte original i millorar la seva durabilitat. El Projecte aprovat incorpora un pressupost amb totes les unitats d’obra necessàries per la seva execució. Per tant es considera que es tracta d’una obra completa. Objecte dels serveis: Conjuntament amb les obres s’han de contractar els serveis d’intervenció tècnica necessaris per dur a terme els treballs de l’obra de conservació i restauració del Pont de França: la Direcció facultativa de les obres i la Coordinació de seguretat i salut en el treball.