L’objecte del contracte és la realització de les obres que comprenen el Projecte Bàsic i Executiu de la dotació de serveis i nova pavimentació del Carrer de la Font, així com dels serveis de la Direcció Tècnica de l’Obra, la Direcció d’Execució Material i de Coordinació de Seguretat i Salut en el treball (d’acord amb el que determina la legislació vigent en matèria d’edificació i de prevenció de riscos laborals) corresponents a les obres del Projecte bàsic i executiu de la dotació de serveis i nova pavimentació del Carrer de la Font. Per tant, es tracta d’un contracte mixt d’obres i serveis on la prestació principal la constitueix l’obra de construcció del nou carrer.