L’objecte del contracte és la redacció dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització, coordinació de seguretat i salut, i direcció de les obres d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística PAU UR.PC.2 Polígon III – Polígon 1. La Coma i la Pedra (Lleida).