L’objecte del contracte és la regulació del concurs de projectes, promogut pel Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, mitjançant procediment restringit a cinc concursants, amb intervenció de jurat, per a la selecció d’una proposta, que servirà de base per a la contractació dels serveis de redacció i direcció del Projecte executiu d’edifici administratiu destinat a Arxiu Comarcal del Bages i a oficines municipals, a un equip multidisciplinar de tècnics experts o especialistes, en els termes i amb l’abast establert en el plec de prescripcions tècniques. L’Ajuntament de Manresa és propietari dels solars i edificis situats a l’illa delimitada per la Casa Consistorial, el carrer del Bisbe, el carrer Vallfonollosa, el carrer Na Bastardes i la Baixada dels Jueus. Els solars són qualificats d’equipament públic. L’Ajuntament de Manresa i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya han acordat la redacció del projecte de la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Bages en l’illa abans esmentada. Per al desenvolupament del projecte executiu del nou edifici, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament del projecte bàsic i executiu del nou edifici. El contracte té per objecte la contractació de la redacció del projecte executiu d’un nou edifici administratiu destinat a oficines municipals i a Arxiu Comarcal del Bages. Així mateix, el procediment de contractació proposat habilita, en el moment en què es contractin els treballs de les obres definides al projecte -i hi hagi la disponibilitat pressupostària corresponent- a negociar la contractació de la direcció d’obra amb l’equip guanyador.