L’objecte del contracte és l’execució de les prestacions (serveis) que es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant, PPT) i formen part de l’execució del PRTR. Les prestacions consisteixen en el servei de redacció i tramitació administrativa del projecte de les obres de millora i adequació de la urbanització i les infraestructures a la zona dels banys del fòrum.