L’objecte del contracte és l’execució de les prestacions (serveis) que es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques i formen part de l’execució del PRTR. Les prestacions consisteixen en el servei de redacció i tramitació administrativa del projecte de les obres d’adequació del local ubicat al Passeig del Mare Nostrum, 19-21. local final.