L’objecte del contracte és un concurs de projectes en el marc d’adjudicació d’un contracte de serveis per a la redacció del projecte i direcció de les obres per a la Rehabilitació de l’edifici El Pla d’acord amb el què fixa l’art. 183 i següents de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i l’article 18 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’arquitectura de Catalunya. La proposta seleccionada servirà de base per a la contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, el projecte d’instal·lacions i activitats, la certificació energètica, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció d’obres per a la rehabilitació de l’Edifici El Pla.