L’objecte del present contracte és la prestació del servei de la redacció del Pla de la Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat de Reus, que pretén establir directrius i estratègies de la planificació verda-blava global, considerant la ciutat i espais oberts com un gran ecosistema, amb propostes i accions quant a les zones verdes i blaves de la ciutat, amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici mediambiental possible, segons l’índex i programa de treball descrit al Plec de prescripcions tècniques particulars d’aquest contracte.