L’objecte del present contracte és la prestació d’un servei de suport i assistència per al desenvolupament de determinades activitats de caràcter tècnic de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal, segons es desglossa al plec de prescripcions tècniques. Barcelona.