‘objecte del contracte és la redacció del projecte de les Obres d’ampliació i reforma de l’edificació existent i construcció de marquesina al Camp Esportiu Municipal Pitort de Castelldefels, la redacció dels diferents projectes d’instal·lacions que siguin necessaris d’acord amb les diferents normatives sectorials que siguin d’aplicació, així com el projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut durant el període d’execució de les obres, la certificació final, la liquidació i l’emissió d’aquells certificats i documents que permetin la legalització de les diferents instal·lacions sotmeses a normatives de seguretat industrial que siguin objecte de la reforma (Barcelona).