objectiu principal de calcular el valor dels béns immobles de l’empresa segons els paràmetres del mercat, tenint en compte les oscil·lacions d’oferta i demanda i dins del marc normatiu establert, a efectes dels Comptes Anuals relatius als exercicis 2023, 2024 i 2025, així com de forma addicional, de les valoracions de béns immobles a efectes d’expedients de d’adquisició o alienació de béns o sectors de transformació urbanística durant els exercicis 2024, 2025 i 2026. L’objecte del contracte es realitzarà de conformitat amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i aquesta Memòria justificativa de l’expedient de contractació núm. 23-70.