Peritar i taxar vehicles i béns immobles embargats per deutes amb la hisenda municipal de l’Ajuntament de Barcelona per poder efectuar informe establint el preu per a la seva subhasta per l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.