Prestació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d’obra de la reforma dels locals situats al carrer de la Creu, núm. 3-5 per a seu de la nova Biblioteca del Campus Centre de la Universitat de Girona. Aquesta contractació està finançada per: “Actuación subvencionada por el Ministerio de Sanidad, según el Real Decreto 698/2023, del 25 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la financiación del incremento de plazas de Grado en Medicina y de las inversiones destinadas a mejorar la calidad docente. -BOE núm. 177, de 26 de julio de 2023”.