Procediment obert simplificat per contractar el servei de redacció del projecte d’urbanització de l’àmit del pla de millora urbana PMU-01 Can Sellarès. Barcelona.