«Projecte executiu d’implantació i construcció de l’edifici destinat a la brigada de serveis municipals a la parcel·la número 4 del sistema d’equipaments resultant de la reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic Sector 4. Cambrils (Tarragona).