Redacció conjunta dels projectes d’urbanització i reparcel·lació econòmica de la UA-27A Santa Rosa dels Pins (Mas Gabana), segons determina el Plec de clàusules tècniques. Els treballs quedaran dividits en les següents fases segons determina el Plec de clàusules tècniques: – Fase Prèvia: aixecament topogràfic del sector. Estudi geotècnic i consultes prèvies – Redacció del projecte d’urbanització – Redacció del projecte de reparcel·lació econòmica