Redacció de dos projectes d’urbanització bàsics i executius, d’acord amb el contingut, les condicions, directrius i amb l’abast requerits en el plec de prescripcions tècniques. Salou (Tarragona).