Redacció de estudi de diagnosi i avantprojecte, projecte bàsic, executiu, tramitació d’aprovacions, llicència d’activitats i d’altres permisos necessaris així com la direcció facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució d’obra), coordinació de seguretat i salut, as built, corresponents a les actuacions de reforma integral d’un edifici al cementiri de Sant Andreu per tal de garantir-ne la seva estabilitat estructural. Barcelona.