Redacció de l’avantprojecte per a l’adequació i reforma dels locals situats en planta baixa al C/ Ramelleres 17 i 17bis per acollir les oficines del Departament de Recursos Interns i la nova OAC del Districte de Ciutat Vella-barri del Raval (Barcelona).