Redacció de projecte, direcció integrada i coordinació de seguretat i salut i control de qualitat per a la remodelació de banys a diversos mercats