REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT PER LA IMPLANTACIÓ DE MESURES ANTICOLOMS i SEGUIMENT DE LES INSTAL·LACIÓ, ALS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA.