REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE LA NOVA XARXA DE SANEJAMENT, XARXA DE PLUVIALS I PAVIMENT ZONA DE VENTES DEL MERCAT DEL BESÓS DE BARCELONA.