Redacció de projecte executiu i Direcció d’Obra, amb Coordinació de Seguretat i salut, d’obres d’arranjament de locals amb finançament Next Generation que no superin els límits assenyalats en el present plec. Barcelona.