Redacció de Projectes Constructius per l’execució de bases d’Operació a: Fondo L1, Badalona Pompeu-Fabra L2