Redacció de projectes i avantprojectes d’edificació per a la reforma, reparació i manteniment d’equipaments educatius.