Redacció del pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).