Redacció del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Cultural i Natural de Viladecans (Barcelona).