Redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut en fase de projecte, la certificació d’eficiència energètica del projecte, la documentació tècnica necessària de compliment del CTE, especialment en matèria d’incendis, de control del soroll i les vibracions de les instal·lacions i el condicionament acústic interior. Haurà d’incloure un mínim de quatre renders de visualització de l’actuació i l’estudi del mobiliari i TIC’s corresponent al Programa Funcional del projecte la Nova Biblioteca Local 2 a Sant Pere i Sant Pau del municipi de Tarragona. Inclou l’estudi del mobiliari.