Redacció del projecte bàsic i executiu del mercat provisional del L’Estrella, en concordança amb totes les normatives vigents i especialment el Codi Tècnic de Edificació. Barcelona.