Redacció del projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut per a la remodelació del Passeig Vilanova i la Plaça Jaume Marsé de Cubelles. Barcelona.